Политика за поверителност

АКТИМ

Актим поема ангажимент да обезпечи сигурността на личните данни, които събира и обработва, законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен по отношение на субекта на данните начин и се ангажира с целия процес по опазване на личните данни и спазване на всички изисквания, наложени от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), актовете по прилагането му, както и от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година (Общ регламент относно защитата на данните) (GDPR), наричан по-долу накратко „Регламента“.

Тази Политика за поверителност има за цел да Ви информира:

     •  какви лични данни събира Дружеството;

     •  как, с каква цел и за какъв срок те се използват;

     •  условията, при които се предоставят на трети страни и с каква цел;

     •  условията за тяхното съхранение и приложените мерки за тяхната сигурност;

     •  какви са правата Ви, свързани със защита на личните Ви данни.

Категории лични данни, които събира Дружеството

Лични данни, които събираме за изпълнение на дейността си са:

 • Обикновени лични данни: имена, ЕГН, адрес ( за доставка при закупуване през уебсайта на АКТИМ), телефон, e-mail, банкова сметка при покупка на изплащане;
 • за служителите включват и номер на банкова сметка, данни от дипломи за завършено образование и паспортни данни, снимки;
 • Специални /чувствителни/ лични данни на служителите: здравен статус (медицински удостоверения, Болнични листи, Експертни решения на Териториална експертна лекарска комисия или на Национална експертна лекарска комисия и заключения на Служба по трудова медицина).

Цели и срок на обработката на личните данни

За сключване на трудови договори и спазване изискванията на трудовото, осигурителното и данъчното законодателство се обработват обикновени и специални лични данни;

Обикновени лични данни се обработват за следните цели:

 • Провеждане подбор на кадри;
 • счетоводни нужди и изплащане на възнаграждения;
 • съставяне на пътни листи;
 • осъществяване на контакт с представители на юридически лица-контрагенти;
 • осъществяване на поръчки на стоки и изпълнение на поръчки и договори за доставка на стоки и услуги, както и за нуждите на осигуряване на лицензи за използване на софтуер;
 • упражняване на права на потребителите, свързани с гаранционната отговорност;
 • статистически и маркетигнови цели - само при изрично изразено съгласие от субекта на данните.

Данните се съхраняват за различен период от време в зависимост от изискванията на действащото законодателство и целите на обработването им, а именно:

 • Данните на служители се съхраняват за сроковете съгласно трудовото и осигурителното законодателство - а именно - 50+1 години от началото на годината, за която се отнасят;
 • Друга счетоводна документация съдържаща лични данни – 10+1 години oт датата на изготвяне;
 • Данните на лица, на които са предоставени лицензи за софтуер - до една година след изтичане на срока на предоставените права и според условията, описани в договора на продукта или услугата;
 • Данни на клиенти - физически лица- за срок от 10 години, считано от датата на последната покупка на продукт, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ преди изтичане на посочения срок.
 • Данни на кандидати за работа – независимо дали са одобрени и поканени на интервюта или не, данните се съхраняват за срок от 1 година от датата на провеждане на съответната процедура за подбор на кадри.
 • Данните на други лица - за срок до изпълнение на съответната цел, освен в случаите когато тези лица поискат „да бъдат забравени“ в съответствие с Регламента.

Категории получатели на лични данни. Трансфер на данни.

Данни се предоставят на:

 • НАП и други нормативно установени получатели, когато законодателството го изисква;
 • юрист, адвокат или адвокатска кантора – при данни за неизпълнение на договор;
 • контрагенти на АКТИМ ООД – при наличие на законово основание за предоставяне на данните или при наличие на изрично съгласие от страна на субекта на данните;
 • Служба по трудова медицина – данни на служители за заключение за здравна пригодност;
 • Застрахователни дружества – за сключване на застраховки;
 • Контрагенти, изискващи предоставяне на определен обем лични данни по силата на договор;
 • Дружествата, поддържащи софтуера на Дружеството, имат достъп до IP-адреси, както и до базите данни с лицата, които закупуват стоки и услуги през интернет–страница и останалите канали за продажба;
 • Лични данни на купувачи на лицензи на софтуер се предоставят в чужбина за нуждите на издаване им. Данните се предоставят на съответния лицензодател.
 • Лични данни на лица, закупили продукти на изплащане, се предоставят на съответните кредитни институции.
 • Куриерски фирми за целите на предоставяне на куриерски услуги в изпълнение на поети ангажименти към контрагентите.

Във всички случаи АКТИМ ООД предприема такива технически и организационни мерки за сигурност срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания. Същевременно АКТИМ изисква от своите контрагенти, на които предоставя лични данни в съответствие с настоящата политика и действащото законодателство уверение, че спазват изискванията на Регламента.

Права на субектите на лични данни

Вие имате право да се информирате каква е политиката за поверителност на АКТИМ чрез настоящия документ.

Имате право да получите потвърждение дали и какви Ваши лични данни се обработват, на достъп до тези лични данни, както и да получите копие от информацията на хартиен или електронен носител (в зависимост от техническите възможности).

Имате право да поискате от АКТИМ да коригира без ненужно забавяне Ваши неточни лични данни.

Имате право да поискате Вашите лични данни да бъдат актуализирани в случай на промяна в тях. Като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните Ви лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

Имате право да поискате заличаване на личните данни, ако е отпаднало законовото основание за обработката им или данните не са необходими на АКТИМ за установяване, упражняване или защита от съдебни претенции.

Когато няма нормативно основание за обработване на лични данни имате право да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и право да направите възражение срещу обработването.

Имате право да поискате трансфер на Вашите лични данни към друг Администратор.

Посочените в настоящия раздел права може да упражните като отправите своята заявка (както и основанието за нея) на e-mail: crm@actimbg.com или с писмено заявление до „АКТИМ“ ООД, подписано от Вас и подадено до адреса на „АКТИМ“ ООД в гр. Стара Загора 6000, ул. “Васил Априлов” 1; като АКТИМ ще осигури упражняването на Вашите права, свързани със защита на личните данни, в сроковете и съгласно условията на Регламента, Закона за Защита на личните данни и актовете по прилагането му.

Предоставянето на лични данни от служители и контрагенти на АКТИМ е задължително законово изискване. Предоставянето на лични данни от останалите субекти на данни (лица, които регистрират свои профили в интернет-страница https://shop.actimbg.com  или други уеб страници, администрирани от Дружеството, лица за контакт с контрагенти-юридически лица или частни лица) е изискване на дружеството, за да предостави възможно най-прецизни и ефективни услуги. В случай, че субект на данни не желае да предостави свои данни с него не може да бъде сключен договор, нито може да бъде осъществена продажба на стоки и други продукти/доставка на услуги.

Преглед и допълване на Политиката за поверителност

Политиката за сигурност на АКТИМ може да бъде променяна и актуализирана с оглед привеждането ? в съответствие на българското и задължителното за прилагане в Р България право на Европейския съюз, както и в случаите на промени в дейността или собствеността на дружеството.

Настоящата Политика за поверителност е изготвена и утвърдена през м. Май 2018г.


уеб дизайнiRobot