ERP системи

Enterprise Resource Planning (ERP) Система за управление на бизнеса- ЕРП системата за управлене на бизнеса обхваща всички аспекти от управлението на фирмата - планиране, бюджетиране и контрол в областта на производството, доставките, продажбите, складовото стопанство, ресурсите, проектите и счетоводната отчетност. По този начин бизнес процеси, които много години се управляват чрез хартиени документи и многобройни "excel"-ски таблици, устно или по телефон се централизират и автоматизират в една информационна система, прилагайки най-добрите световни практики.

ERP системата е напълно интегрирана, което означава, че информацията се въвежда само веднъж и без допълнителни обработки намира своето отражение във всички свързани модули, като незабавно става достъпна за всички лица, оправомощени да я получават. По този начин вземането на критични управленски решения и възлагането на отговорности се извършва в реално време. ERP системата оптимизира протичащите в организацията процеси като стандартизира и ускорява извършваните дейности, консолидира цялата налична информация и предлага бърз достъп да необходимите данни. В същото време системата позволява своевременен контрол и пренастройка в отговор на постоянно променящите се условия и пазарни предизвикателства.

Ние предлагаме цялостни, функционално завършени, надеждни и ценово ефективни ИТ решения, чрез които оптимизирате своята дейност,  с цел да намалите оперативните си разходи и да подобрите производителността си.

Предлагани ERP  системи:

 

уеб дизайнiRobot